575 200 025 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 15:00

Regulamin sklepu

§1 Postanowienia ogólne:

1.1.       Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem")  określa zasady korzystania przez Klientów ze Sklepu Internetowego http://deco-wall.pl/ oferującego sprzedaż detaliczna naklejek ściennych, szablonów malarskich oraz innych towarów za pośrednictwem sieci Internet i w szczególności reguluje:

a)     warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży;

b)     warunki świadczenia usług drogą elektroniczną;

c)     zasady korzystania przez Konsumentów z prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny;

d)     zasady i tryb postępowania reklamacyjnego.

1.2.       Definicja pojęć użytych w Regulaminie:

a)     Sklep internetowy– sklep internetowy działający pod adresem http://deco-wall.pl/

b)     Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – Deco-Wall Daria Głowacka, Al. B. Krzywoustego 2/38, 40-870 Katowice, firma wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, Numer NIP 6342484197, Numer REGON 240714794, adres poczty elektronicznej: biuro@deco-wall.pl, numer telefonu kontaktowego: 575200025 (opłata standardowa wg właściwego operatora).

c)     Klient - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą;

d)     Konsument- osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

e)     Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez Klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania zamówienia adres mailowy wiadomości potwierdzającej złożenie zamówienia.

f)      Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: udostępnieniu Klientom formularza zamówienia. W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesu podanego w zdaniu pierwszym;

g)     Cena – cena, jaką klient sklepu zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży. Cena może być wyrażona za pomocą następujących walut: polski złoty (PLN). Podana cena jest ceną brutto (zawierająca niezbędny podatek VAT). Ceny w sklepie internetowym nie zawierają kosztów przesyłki, które są wskazane w trakcji składania zamówienia w Sklepie. Sprzedawca gwarantuje, że cena wskazana w trakcie składania zamówienia nie ulegnie zmianie w trakcie realizacji umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego zamówienia.

h)     Dostawa – ­powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Sprzedawca zobowiązuje się do należytego opakowania i ubezpieczenia wysyłanych produktów. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą.

1.3        Korespondencję elektroniczną dotyczącą działalności Sklepu internetowego należy wysyłać na adres  e-mail biuro@deco-wall.pl  natomiast korespondencję tradycyjną (pocztową) należy kierować na adres:

Deco-Wall Daria Głowacka

Al. Bolesława Krzywoustego 2/38, 40-870 Katowice

1.4        Klientem Sklepu internetowego może być – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, która chce zawrzeć lub zawarła umowę sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.5        Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę zagranicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

1.6        Ceny w Sklepie Internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (ceny brutto). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i dostawy. Klient jest informowany o kosztach Dostawy w trakcie składania Zamówienia.

1.7        Podmiotem odpowiedzialnym za ewentualne wady fizyczne i prawne produktów sprzedawanych poprzez Sklep internetowy jest Deco-Wall Daria Głowacka, Al. B. Krzywoustego 2/38, 40-870 Katowice, firma wpisana do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, Numer NIP 6342484197, Numer REGON 240714794, adres poczty elektronicznej: biuro@deco-wall.pl, numer telefonu kontaktowego: 575200025 (opłata standardowa wg właściwego operatora).

§ 2 Świadczenie usług drogą elektroniczną:

2.1        W ramach prowadzenia Sklepu internetowego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie i na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

2.2        Świadczenie przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną jest bezpłatne.

2.3        Warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną:

2.3.1. Usługa interaktywny formularz:

1.     Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym zostaje zawarta w momencie rozpoczęcia korzystania z powyższej Usługi (dodanie Produktu do koszyka).

2.     Umowa o świadczenie Usługi drogą elektroniczną polegającej na udostępnieniu interaktywnego formularza umożliwiającego złożenie Zamówienia w Sklepie internetowym jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

§3 Zawarcie umowy sprzedaży

3.1.       Złożenie zamówienia następuje poprzez wypełnienie formularza zamówienia na stronie Sklepu internetowego www.deco-wall.pl

3.2.       Klient może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

3.3.       W celu złożenia zamówienia Klient powinien dodać do „koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie produktu do „koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dodawane lub usuwane z „koszyka”.

3.4.       „Koszyk” umożliwia Klientowi zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.

3.5.       Aby sfinalizować zamówienie należy kolejno:

a.       dodać do „koszyka” wybrane przez siebie produkty,

b.      wybrać opcję „Złóż zamówienie”,

c.       wybrać formę przesyłki,

d.      wybrać formę płatności,

e.      podać Dane Zamawiającego,

f.        jeżeli wysyłka ma nastąpić na inny adres, niż adres Zamawiającego – wskazać adres          dostawy,

g.       kliknąć przycisk „zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub  inny z równoważnym                                     sformułowaniem.

3.6.                       Klient wraz z wysłaniem zamówienia może przesłać Sprzedawcy swoje uwagi, wypełniając pole „Twoje uwagi”.

3.7.       Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Sprzedawca przesyła niezwłocznie Klientowi na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przy składaniu zamówienia informację potwierdzającą złożenie zamówienia.

3.8.       W trakcie składania zamówienia Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień nie będą rozpatrywane i realizowane. Sprzedawca zastrzega sobie prawo e-mailowego lub telefonicznego potwierdzenia zamówienia.

3.9.       W trakcie składania Zamówienia niezbędne jest potwierdzenie zapoznania się z niniejszym regulaminem.   

3.10.     Zamówienie, którego otrzymanie zostało potwierdzone przez system Sklepu internetowego (§3.7 Regulaminu) stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego i stanowi podstawę do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

3.11.                    Zamówienie złożone przez Klienta a niepotwierdzona przez Sprzedawcę w terminie 48 godzin przestaje go wiązać.

3.12.     Sprzedawca w przypadku przystąpienia do realizacji zamówienia potwierdza ten fakt osobną wiadomością mailową.

3.13.     Umowę sprzedaży uważa się za zawartą w chwili otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy, potwierdzającej przystąpienie do realizacji zamówienia (wiadomość, o której mowa w pkt. 3.12 niniejszego regulaminu)

3.14.     Klient może anulować złożone zamówienie lub je zmodyfikować, w tym celu należy:

a) skontaktować się z Sprzedawcą telefonicznie;

b) skontaktować się z Sprzedawcą drogą mailową;

3.15.     Zamówienia są obsługiwane przez dział obsługi Klienta Sklepu internetowego w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach 9.00-16.00.

3.16.     Informacje handlowe zamieszczone w Sklepie internetowym nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert, nawet jeśli informacja ta zawiera jednostkową cenę towaru.

§4 Płatność, dostawa, odbiór

4.1        Płatność

4.1.1.       Z tytułu wykonania umowy sprzedaży Klient zobowiązany jest zapłacić wskazaną w zamówieniu cenę towarów oraz koszt ich wysyłki.

4.1.2.       Cena poszczególnych towarów prezentowana w Sklepie internetowym jest ceną brutto wyrażoną w złotych polskich (PLN) obejmującą również należny podatek od towarów i usług w obowiązującej stawce. Podane ceny nie zawierają jednak kosztów ewentualnej przesyłki, która to zostanie wskazana w trakcie składania zamówienia.

4.1.3.      Płatność następuje w wybranej przez Klienta formie:

a) gotówkowej - płatności za pobraniem

b) bezgotówkowej:

               -Przelew dowolny,

               -mTRANSFER (mBank),

               - PayU,

               -PayPal.

4.1.4.       Przelew powinien zostać dokonany na wybrany rachunek bankowy Sprzedającego:

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

98 1050 1214 1000 0023 2110 4651

mBank

93 1140 2004 0000 3402 7402 1650

Deco-Wall Daria Głowacka

Al. Bolesława Krzywoustego 2/38

40-870 Katowice

4.1.5.       Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie internetowym, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych towarów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.

4.2.       Dostawa

4.2.1.       Zamówienia złożone  przez klientów Sklepu internetowego kompletowane są przez Sprzedawcę w ciągu najpóźniej 4 dni roboczych od dnia zawarcia umowy zgodnie z §3.12 Regulaminu. Na czas realizacji składa się czas niezbędny do skompletowania przedmiotu zamówienia. 

4.2.2.       Wysyłka zamówionych towarów odbywa się wyłącznie na adresy znajdujące się na terytorium Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę zagranicę należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.

4.2.3.       W przypadku braku odmiennej umowy Sprzedawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy, w terminie nie dłuższym niż  trzydzieści dni po złożeniu przez kupującego oświadczenia woli o chęci zawarcia umowy (§ 3.7 Regulaminu).

4.2.4.       Czas dostawy uzależniony jest od sposobu dostawy/odbioru towaru wybranego przez Klienta i nie powinien przekroczyć 7 dni roboczych od momentu zawarcia umowy sprzedaży zgodnie z § 3.12 Regulaminu.

4.2.5.       Sprzedawca powierza dostarczenie towarów podmiotom trzecim prowadzącym w tym zakresie działalność gospodarczą w zależności od wyboru Klienta wskazanego w zamówieniu może to być:

                 a.       Kurier fedex

               

  4.3.        Odbiór towarów

4.3.1.       Sprzedawca informuję że Klientom przysługuje prawo do sprawdzenia stanu przesyłki po jej dostarczeniu na miejsce wskazane w zamówieniu. Sprawdzenia stanu przesyłki przysługuje przed jej odbiorem od przewoźnika.

4.3.2.       W przypadku kiedy, przed wydaniem przesyłki okaże się, że uległa ona uszkodzeniu bądź doznała ubytku to przewoźnik ma obowiązek sam niezwłocznie ustalić protokolarnie stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jednak w większości przypadków Przewoźnik wykonuje te czynności na żądanie uprawnionej do odbioru osoby.

4.3.3.       Informujemy, że jeżeli po wydaniu przesyłki zauważą Państwo ubytek lub uszkodzenie niedające się z zauważyć z zewnątrz, to przysługuje Państwu prawo, niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od odbioru przesyłki, żądać od przewoźnika ustalenia stanu przesyłki.

4.3.4.       W przypadku jakichkolwiek problemów bądź wątpliwości prosimy o kontakt z Sprzedawcą pod numerami telefonów wskazanymi na stronie internetowej Sprzedawcy.

§ 5 Dane osobowe

5.1.       Wypełnienie danych w Formularzu Zamówienia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Zamawiającego przez Sprzedawcę oraz podmiot uprawniony przez Sprzedawcę do zarządzania zawartością strony internetowej, której Sklep Internetowy stanowi integralną cześć, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497 z późn. zm). Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.

5.2.       Dane osobowe Zamawiającego chronione są przez Administratora danych zgodnie z przepisami wyżej powołanej Ustawy o ochronie danych osobowych, i nie będą przekazywane, odsprzedawane ani użyczane innym osobom lub instytucjom, które nie będą do tego uprawnione. Dane osobowe Zmawiającego zostaną udostępnione w celu wywiązania się z umowy sprzedaży Produktów objętych niniejszym Regulaminem.

5.3.       Dostęp do danych osobowych posiada jedynie Administrator danych.

5.4.       Klient, który wypełnił formularz zamówienia ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub wystąpienia o ich usunięcie z bazy danych osobowych, zawiadamiając o tym Administratora danych pisemnie na adres:

Deco-Wall Daria Głowacka

Al. Bolesława Krzywoustego 2/38, 40-870 Katowice

bądź też mailowo na adres biuro@deco-wall.pl

§ 6 Reklamacje

6.1.       Reklamacje dotyczące zakupionego towaru:

6.1.1.    Sprzedawca odpowiada wobec Klienta na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.&a

575 200 025

Odbiór osobisty

ul. Oswobodzenia 1
40-403 Katowice

© 2020 DecoWall Świat Pieknych Ścian : Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Oprogramowanie KQS.store : Realizacja KQSDesign.pl